Εναλλακτικος τροπος αξιοποιησης Των αλλόχθονων ιχθύων του γένους Lagocephalus ''Παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή Μεσογειακών εκτρεφόμενων ειδών
θαλασσοκαλλιέργειας''
Εναλλακτικος τροπος αξιοποιησης Των αλλόχθονων ιχθύων του γένους Lagocephalus ''Παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή Μεσογειακών εκτρεφόμενων ειδών
θαλασσοκαλλιέργειας''

Λόγοι υλοποίησης της
πρότασης

Τα τελευταία χρόνια η εισβολή θαλάσσιων αλλόχθονων ειδών που σημειώνεται στη Μεσόγειο και στις Ελληνικές θάλασσες είναι μαζική.

Από αυτά, αρκετά προκαλούν σημαντικά οικολογικά προβλήματα και παράλληλα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς επηρεάζουν την αλιεία και τον τουρισμό, και ονομάζονται εισβολικά ή χωροκατακτικά ξενικά είδη. Η Ε.Ε. έχει υπολογίσει πως το οικονομικό αποτύπωμα των αλλόχθονων ειδών κυμαίνεται στα 12 δισ. ευρώ ετησίως.

Aντικείμενο του έργου

  • Η παραγωγή ελεύθερου Τετραδοτοξίνης ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλους.
  • Η αξιολόγηση της διατροφικής αξίας και καθορισμός μέγιστων ποσοστών συμμετοχής του ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλο σε σιτηρέσια για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μέσω in vitro και in vivo προσδιορισμών
  • Η ανάπτυξη Μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτη Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους της παραγωγής του ιχθυάλευρου το οποίο θα περιγράφει τη διαδικασία συλλογής και συγκέντρωσης των αλιευμένων ποσοτήτων στο σημείο (ή σημεία) επεξεργασίας και παραγωγής του
LAGOMEAL

Οι Φορείς έργου

Φορείς έρευνας

Στο έργο θα συμπράξουν 2 από τα κορυφαία στο κλάδο τους ερευνητικά κέντρα της χώρας. To ΕΛΚΕΘΕ με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).

Επίσης, στο πρόγραμμα θα συμμετέχει η εταιρεία ΝΑΥΣ η οποία θα εκπονήσει το Επιχειρησιακό Σχεδίο (Business Plan) για την ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου.