Πακέτα Εργασίας

Αρχική Πακέτα Εργασίας

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

image-box
Πακέτο Εργασίας 1

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου συγκέντρωσης αλιευμάτων και παραγωγής ιχθυαλεύρου (Μ1-Μ30).

image-box
Πακέτο Εργασίας 2

Παραγωγή ιχθυάλευρου σε μικρή κλίμακα (Μ3-Μ18).

image-box
Πακέτο Εργασίας 3

Μελέτη διαφορετικών μεθόδων απενεργοποίησης της TTX (Μ4-Μ24).

image-box
Πακέτο Εργασίας 4

Αξιολόγηση της διατροφικής αξίας σε σιτηρέσια λαβρακιού (Μ21-Μ30).

image-box
Πακέτο Εργασίας 5

Διάχυση αποτελεσμάτων (Μ2-Μ30)

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν πολύ σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον κλάδο της Ελληνικής θαλασσοκαλλιέργειας και, αλλά και της αλιείας.

Το κόστος διατροφής στα είδη που εκτρέφονται στις Ελληνικές θάλασσες κυμαίνεται από 50-70% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συνολικά ο κλάδος ξοδεύει περίπου 300.000.000 ευρώ/έτος σε ιχθυοτροφές και ως εκ τούτου η μείωση του κόστους και η διαθεσιμότητα πρώτων υλών που παράγονται τοπικά θα επιφέρει πολύ μεγάλη οικονομική ανακούφιση. Τα απορριπτόμενα αλιεύματα χρησιμοποιούνται ως τροφή στις υδατοκαλλιέργειες για την παραγωγή των βασικών συστατικών των ιχθυοτροφών, τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια. Οι εταιρείες παραγωγής ιχθυοτροφών θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές και θα μειώσουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, χωρίς να μειώσουν τη κερδοφορία τους. Παράλληλα οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών θα καταστούν πιο βιώσιμες. Αυτή η μείωση τιμών στα ιχθυάλευρα, αναμένεται να μειώσει και την τιμή πώλησης των ψαριών στην αγορά, με διττό κέρδος: (α) η ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες αγορές, λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής, και (β) το τελικό προϊόν θα γίνει ακόμα πιο προσιτό στον καταναλωτή.

Τα αποτελέσματα του έργου θα δώσουν το κίνητρο στους αλιείς να εκφορτώνουν τα ανεπιθύμητα αυτά απορριπτόμενα είδη με αποτέλεσμα την αύξηση των εισοδημάτων τους. Εμμέσως, λόγω της μείωσης του πληθυσμού από την εξαλίευση, αναμένεται να περιοριστεί η καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και το κόστος αντικατάστασής τους, θα υπάρχει ένας επιπλέον οικονομικός πόρος για τους αλιείς, και θα μειωθεί η πίεση λόγω θήρευσης από τον λαγοκέφαλο σε είδη τα οποία αποτελούν είδη-στόχο των αλιέων. Έτσι, συνολικά αναμένεται περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος τους.