Αντικείμενο & Στόχοι

Αρχική Αντικείμενο & Στόχοι

Στόχοι του Έργου

image-box
1. Μείωση των οικολογικών...

προβλημάτων που προκαλούνται από τη παρουσία του λαγοκέφαλου και προστασία των αυτόχθονων ειδών

image-box
2. Ελαχιστοποίηση...

των δυσμενών συνεπειών του στην αλιεία

image-box
3. Αξιοποίηση του ιχθυάλευρου...

από την αλίευση του λαγοκέφαλου μετά από την απενεργοποίηση της Τετραδοτοξίνης από τους ιστούς του.

image-box
4. Μείωση της πίεσης...

που ασκείται στους θαλάσσιους πόρους για την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ως βασικού συστατικού των ιχθυοτροφών τον κλάδο των Ελληνικών Θαλασσοκαλιεργειών, ως μια οικονομική πρώτη ύλη.

Αντικείμενο του έργου

custom-icon

Η παραγωγή ελεύθερου Τετραδοτοξίνης ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλους.

custom-icon

Η αξιολόγηση της διατροφικής αξίας και καθορισμός μέγιστων ποσοστών συμμετοχής του ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλο σε σιτηρέσια για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μέσω in vitro και in vivo προσδιορισμών

custom-icon

Η ανάπτυξη Μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτη Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους της παραγωγής του ιχθυάλευρου το οποίο θα περιγράφει τη διαδικασία συλλογής και συγκέντρωσης των αλιευμένων ποσοτήτων στο σημείο (ή σημεία) επεξεργασίας και παραγωγής του

Αντικείμενο του έργου

custom-icon

Η παραγωγή ελεύθερου Τετραδοτοξίνης ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλους.

custom-icon

Η αξιολόγηση της διατροφικής αξίας και καθορισμός μέγιστων ποσοστών συμμετοχής του ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλο σε σιτηρέσια για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μέσω in vitro και in vivo προσδιορισμών

custom-icon

Η ανάπτυξη Μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτη Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους της παραγωγής του ιχθυάλευρου το οποίο θα περιγράφει τη διαδικασία συλλογής και συγκέντρωσης των αλιευμένων ποσοτήτων στο σημείο (ή σημεία) επεξεργασίας και παραγωγής του

Λόγοι υλοποίησης της πρότασης

Τα τελευταία χρόνια η εισβολή θαλάσσιων αλλόχθονων ειδών που σημειώνεται στη Μεσόγειο και στις Ελληνικές θάλασσες είναι μαζική. Από αυτά, αρκετά προκαλούν σημαντικά οικολογικά προβλήματα και παράλληλα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς επηρεάζουν την αλιεία και τον τουρισμό, και ονομάζονται εισβολικά ή χωροκατακτικά ξενικά είδη. Η Ε.Ε. έχει υπολογίσει πως το οικονομικό αποτύπωμα των αλλόχθονων ειδών κυμαίνεται στα 12 δισ. ευρώ ετησίως. Από την άλλη μεριά, η ιχθυοκαλλιέργεια για την Ελλάδα η Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πέντε μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών με ετήσια παραγωγή περίπου 250.000 τόνων και αξία 300.000.000 ευρώ. Για τη παραγωγή αυτών των ποσοτήτων ιχθυοτροφών χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 50.000 τόνοι εισαγόμενου ιχθυάλευρου με κόστος περίπου 70.000.000 ευρώ ετησίως. Η δυνατότητα παραγωγής σε τοπικό επίπεδο ιχθυαλεύρου με σταθερή σύσταση, υψηλή διατροφική αξία και ανταγωνιστική τιμή θα έχει πολλαπλά οφέλη στην αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και περιβάλλον.