Πακέτο εργασίας 4

Αρχική Πακέτα Εργασίας Πακέτο εργασίας 4

Αξιολόγηση της διατροφικής αξίας σε σιτηρέσια λαβρακιού (Μ21-Μ30).

Κατά τη διάρκεια του ΠΕ4 θα αξιολογηθεί η διατροφική ποιότητα των επεξεργασμένων ιχθυάλευρων μέσω αναλυτικών μεθόδων αλλά και πειραματικών εκτροφών. Το ΠΕ4 θα υλοποιηθεί σε δύο υποενότητες:
ΠΕ4.1. Μελέτη της διατροφικής ποιότητας των παραχθέντων ιχθυάλευρων. Προσδιορισμός συγκέντρωσης επιλεγμένων θρεπτικών με χρήση βιοχημικών αναλύσεων.
ΠΕ4.2. Παραγωγή σιτηρεσίων με τη συμπερίληψη ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλο και εκτροφή σε εργαστηριακή κλίμακα. Θα αξιολογηθούν παράμετροι όπως αύξηση βάρους, εκμετάλλευση της τροφής, υγεία, ανοσοποιητικό σύστημα και ποιότητα σάρκας.