Φορείς Πρότασης

Αρχική Φορείς Πρότασης

2 από τα κορυφαία στο κλάδο τους ερευνητικά κέντρα

Στο έργο θα συμπράξουν 2 από τα κορυφαία στο κλάδο τους ερευνητικά κέντρα της χώρας. To ΕΛΚΕΘΕ με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).

Επίσης, στο πρόγραμμα θα συμμετέχει η εταιρεία ΝΑΥΣ η οποία θα εκπονήσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) για την ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου.

ΕΛΚΕΘΕ

Κύριοι στόχοι του ΕΛΚΕΘΕ είναι η διεξαγωγή διεπιστημονικής εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στους ακόλουθους τομείς:
– Δομή και λειτουργία εσωτερικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης των οικοσυστημάτων
– Υδάτινη βιοποικιλότητα (σε όλα τα επίπεδα) – Συστήματα Ολοκληρωμένης Παρατήρησης και Πρόγνωσης της κατάστασης των ελληνικών θαλασσών
– Ρόλος της κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των υδάτινων οικοσυστημάτων (θαλάσσιων και χερσαίων)
– Επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων και κινδύνων στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. διαρροή πετρελαίου, ρύπανση, τσουνάμι, πλημμύρες,
υδάτινες εισβολές, επιβλαβείς εξάρσεις φυτοπλαγκτού (HAB), καθιζήσεις)
– Κύκλος ζωής ψαριών, δυναμική αλιευμάτων, οικολογία αλιευμάτων, μοντελοποίηση και διαχείριση Υδατοκαλλιέργειες
– Γενετική πληθυσμών και Γονιδιωματική θαλάσσιων οργανισμών
– Εφαρμογές βιοτεχνολογίας
– Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού και παράκτιας ζώνης

ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ

Από πλευράς ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ θα συμμετάσχουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ). Διαχειριστής του έργου, θα είναι Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για την εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ συνεργάζεται με περισσότερα από 70 ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα και πανεπιστήμια σε περισσότερες από 25 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έχει επίσης εκτεταμένη συνεργασία με διεθνείς και Ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Το ΙΘΑΒΒΥΚ συμμετέχει στο έργο με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διατροφής (ΕΕΔ). Η ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα Διατροφής εκτρεφομένων Μεσογειακών ιχθύων. Έχει συμμετοχή σε μεγάλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες. Το ΕΕΔ διαθέτει σύγχρονα αναλυτικά εργαστήρια για τον προσδιορισμό βιοχημικών και μοριακών αναλύσεων που σχετίζονται με την επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη, μεταβολισμό, υγεία, διατροφική αξία και ποιότητα των εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών. Το ΕΕΔ θα συντονίσει το προτεινόμενο έργο και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση τριών από τα πέντε πακέτα εργασίας του έργου.

ΙΘΑΒΙΠΕΥ – ΕΛΚΕΘΕ

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ – ΕΛΚΕΘΕ διεξάγει έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα εσωτερικά ύδατα και τους υγρότοπους με προσανατολισμό στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εργαλείων και βάσεων δεδομένων για τη βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων αλιευτικής διαχείρισης, η κατάρτιση σχεδίων αλιευτικής διαχείρισης για πολυσυλλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, και τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης της κατάστασης των βιολογικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος με οικοσυστημικούς δείκτες. Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ έχει σημαντική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει αναπτύξει δικτύωση και συστηματική συνεργασία με τα σημαντικότερα διεθνή ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους ερευνητικούς χώρους ενώ συντονίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή των Κανονισμών για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τα Αλιευτικά Δεδομένα στην Ελλάδα. Ρόλος του ΙΘΑΒΙΠΕΥ στο έργο είναι η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1 που αφορά τη σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Στο παρόν έργο, το ΙΝΝ θα εκπροσωπηθεί από την Eρευνητική ομάδα που στελεχώνει το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας Πλάσματος (Plasma enabled Nanofabrication and Applications. Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται η τροποποίηση με πλάσμα της νανομορφολογίας επιφανειών με στόχο τον έλεγχο της διαβροχής και της βιοσυμβατότητας. Επίσης το εργαστήριο ξεκίνησε μια μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα που αφορά την ανάπτυξη μικρορευστονικών διατάξεων και βιοψηφίδων (lab on chip), για θέματα ασφάλειας τροφίμων, διαγνωστικών υγείας και περιβαλλοντικού ελέγχου. Τα τρία τελευταία χρόνια το εργαστήριο πρωτοπορεί σε ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα αναπτύσσοντας νέους αντιδραστήρες και νέες διεργασίες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης για εφαρμογές όπως η επιφανειακή κατεργασία νανοσύνθετων υλικών, υπερυδρόφοβες πολυμερικές επιφάνειες, αλλά και καινοτόμες διεργασίες για την αποστείρωση τροφίμων. Επιπλέον, το εργαστήριο εκτελεί νανομετρολογική εργασία και προσομοιώσεις. Το εργαστήριο διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (2 αντιδραστήρες πλάσματος υψηλής πυκνότητας, 2 αντιδραστήρες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης παράλληλων πλακών τύπου Dielectric Barrier Discharge (DBD), 2 αντιδραστήρες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου Plasma Jet (APPJ) και αντιδραστήρα πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου Surface Discharge) και το χαρακτηρισμό των διεργασιών πλάσματος (φασματοφωτόμετρα, probes). Ρόλος του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας Πλάσματος στο έργο είναι η προσαρμογή και βελτιστοποίηση καινοτόμων διεργασιών πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης για την απενεργοποίηση της ΤΤΧ στο ιχθυάλευρο από λαγοκέφαλο.

INN – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Στο παρόν έργο, το ΙΝΝ θα εκπροσωπηθεί από την Eρευνητική ομάδα που στελεχώνει το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας Πλάσματος (Plasma enabled Nanofabrication and Applications. Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται η τροποποίηση με πλάσμα της νανομορφολογίας επιφανειών με στόχο τον έλεγχο της διαβροχής και της βιοσυμβατότητας. Επίσης το εργαστήριο ξεκίνησε μια μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα που αφορά την ανάπτυξη μικρορευστονικών διατάξεων και βιοψηφίδων (lab on chip), για θέματα ασφάλειας τροφίμων, διαγνωστικών υγείας και περιβαλλοντικού ελέγχου. Τα τρία τελευταία χρόνια το εργαστήριο πρωτοπορεί σε ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα αναπτύσσοντας νέους αντιδραστήρες και νέες διεργασίες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης για εφαρμογές όπως η επιφανειακή κατεργασία νανοσύνθετων υλικών, υπερυδρόφοβες πολυμερικές επιφάνειες, αλλά και καινοτόμες διεργασίες για την αποστείρωση τροφίμων. Επιπλέον, το εργαστήριο εκτελεί νανομετρολογική εργασία και προσομοιώσεις. Το εργαστήριο διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (2 αντιδραστήρες πλάσματος υψηλής πυκνότητας, 2 αντιδραστήρες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης παράλληλων πλακών τύπου Dielectric Barrier Discharge (DBD), 2 αντιδραστήρες πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου Plasma Jet (APPJ) και αντιδραστήρα πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου Surface Discharge) και το χαρακτηρισμό των διεργασιών πλάσματος (φασματοφωτόμετρα, probes). Ρόλος του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας Πλάσματος στο έργο είναι η προσαρμογή και βελτιστοποίηση καινοτόμων διεργασιών πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης για την απενεργοποίηση της ΤΤΧ στο ιχθυάλευρο από λαγοκέφαλο.

ΝΑΥΣ

Η εταιρεία «ΝΑΥΣ» δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών όσον αφορά την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τα περιβαλλοντικά θέματα, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα διαχειριστικά σχέδια παράκτιας ζώνης, την περιφερειακή ανάπτυξη και την Γαλάζια Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, την έρευνα αγοράς, την τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες της κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και είναι επίσης πιστοποιημένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα απαραίτητα μελετητικά πιστοποιητικά για την εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Αλιευτικών μελετών.

Σύνθεση της Ομάδας Έργου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ Link
Ιωάννης Νέγκας Ερευνητής Α’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/jnegas
Ελένη Φουντουλάκη Ερευνήτρια Β’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/efoudo
Γιώργος Ρήγος Ερευνητής Α’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/grigos
Morgan Henry Ερευνήτρια Γ’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/morgane
Κρίτων Γρηγοράκης Ερευνητής Α’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/kgrigo
Σταύρος Χατζηφώτης Ερευνητής Α’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/stavros
Μανώλης Μανδαλάκης Ερευνητής Γ’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/user/mandalakis
Παρασκευή Κ. Καραχλέ Ερευνήτρια Β’ ΕΛΚΕΘΕ imbbc.hcmr.gr/karachle-paraskevi
Γεράσιμος Κονδυλάτος ΤΕ Ειδικοτήτων /ΙΔΑΧ ΕΛΚΕΘΕ cv
Αικατερίνη Ντογραμματζή ΤΕ Ειδικοτήτων /ΙΔΑΧ ΕΛΚΕΘΕ cv
Γιώργος Κόκκορης Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΕΚΕΦΕ-Δ inn.demokritos/prosopiko/g.kokkoris
Αγγελική Τσερέπη Ερευνήτρια Α’ ΕΚΕΦΕ-Δ inn.demokritos/prosopiko/a.tserepi
Ευάγγελος Γογγολίδης Ερευνητής Α’ ΕΚΕΦΕ-Δ inn.demokritos/prosopiko/e.gogolides
Ιωάννα Αργυρού Διαχειρίστρια της εταιρείας «ΝΑΥΣ – Βιολόγος – Ιχθυολόγος (M.Sc) ΝΑΥΣ cv
Ελίνα Θεολόγου Γεωλόγος / Περιβαλλοντολόγος (M.Sc) ΝΑΥΣ cv
Ιορδανίδου Κατερίνα Χημικός Μηχανικός (M.Sc) ΝΑΥΣ cv
Κόλλια Θεονία Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος (M.Sc) ΝΑΥΣ cv
Μητρόπουλος Χρήστος Γεωπόνος – Ζωοτέχνης (M.Sc) ΝΑΥΣ cv