Πακέτο εργασίας 3

Αρχική Πακέτα Εργασίας Πακέτο εργασίας 3

Μελέτη διαφορετικών μεθόδων απενεργοποίησης της TTX (Μ4-Μ24).

Για την απενεργοποίηση της ΤΤΧ στα ιχθυάλευρα που παράχθηκαν στο ΠΕ2, θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι της ξηρής θέρμανσης και του «ψυχρού πλάσματος». Για την κάθε μέθοδο θα δοκιμαστούν διαφορετικές συνθήκες με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων θα αξιολογείται βάσει της συγκέντρωσης της ΤΤΧ στο επεξεργασμένο ιχθυάλευρο. Είναι σαφές πως εξαιτίας της μεγάλης τοξικότητας που παρουσιάζει η TTX θα ακολουθηθούν διαφορετικές μέθοδοι ανίχνευσης της στους ιστούς πριν και μετά την απενεργοποίηση. Η ΕΕ3 θα υλοποιηθεί σε τρεις υποενότητες:
ΠΕ3.1. Εφαρμογή της ξηρής θέρμανσης σε θερμοκρασία >260 °C
ΠΕ3.2. Εφαρμογή της τεχνολογίας ψυχρού πλάσματος (cold plasma)
ΠΕ3.3. Ανίχνευση της TTX στο ιχθυάλευρο πριν και μετά την επέμβαση της απενεργοποίησης